Web Content Display Web Content Display

Gajówka Osowiec - regulamin korzystania

Regulamin korzystania z Gajówki „Osowiec”

1.  Z Gajówki mogą korzystać osoby po uprzednim zgłoszeniu swego pobytu u gospodarza obiektu, dokonaniu wpisu w Ewidencji osób korzystających z Gajówki i uregulowaniu należności.

2.  Korzystanie ze sprzętu będącego na wyposażeniu winno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.  Zabrania się:

     - wynoszenia jakiegokolwiek sprzętu poza obręb pokoju hotelowego

    - wynoszenia jakiegokolwiek sprzętu z Sali kominkowej i zaplecza kuchennego poza obręb Kwatery

   - używania elektrycznych urządzeń grzewczych nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji w pokojach hotelowych (np. grzałki )

     - samowolnego naprawiania instalacji lub sprzętu elektrycznego czy gazowego

    - wnoszenia, przechowywania materiałów niebezpiecznych (cieczy łatwopalnych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych itp.)

4. O uszkodzeniu sprzętu lub awariach należy niezwłocznie powiadomić gospodarza obiektu

5. Za uszkodzenie, zniszczenie  bądź zagubienie przedmiotów znajdujących  się na wyposażeniu Gajówki Użytkownik uiści  3-krotną wartość przedmiotu w kasie Nadleśnictwa Kobiór.

6. Cisza nocna obowiązuje od  22.00 do 6.00.

7. Doba hotelowa trwa od  12.00 do 10.00 następnego dnia.

8. Broń myśliwska, poza czasem wyjść na polowanie,  winna być zabezpieczona  w szafkach na broń.

9. Nadleśnictwo nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach hotelowych

10. Użytkownik z towarzyszącymi mu psami -  odpowiada za zniszczenia  przez nie wyrządzone, zobowiązany jest do ich wyprowadzania  oraz do bieżącego sprzątania pozostawionych przez nich nieczystości.